เมืองพัทยาจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2566 มุ่งส่งเสริมพัฒนาการ และปลูกฝังให้น้องๆ เรียนรู้การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี

       (8 ธ.ค.66) เวลา 08.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และนายประสาทพร ดีเด่น สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
       สำหรับการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนในระดับอนุบาลมีนิสัยรักการออกกาลังกาย เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่วัยเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป และส่งเสริมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

       โดยมีนักกีฬาจากสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งสิ้น 12 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่ง 50 เมตร ชาย/หญิง, วิ่งผลัด 4 x 20 เมตร ชาย/หญิง, วิ่งเก็บของ ทีมผสม (ชาย 4 คน หญิง 4 คน), โยนบอลลงห่วง จับเวลา 3 นาที, เดินตัวหนอนผสม ชาย/หญิง, ขี่ม้ากระโดด ระยะ 20 เมตร และม้ากระโดดผลัด 4x 20 เมตร โดยบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เล่นและผู้ชมการแข่งขัน ผู้ปกครองนักเรียนต่างร่วมชมและเชียร์บุตรหลานของตนกันอย่างคึกคัก
       ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว ยังถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง ร่าเริง สดใส ส่งผลให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
        ซึ่งเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่ระดับปฐมวัยหรือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จึงได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยาเป็นประจำทุกปี..

Subscribe
Advertisement