เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมคลินิกกีฬา ประจำปี 2567 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเมืองพัทยารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มี.ค.67 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อบรมคลินิกกีฬา ภาคฤดูร้อน 2567) โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมทั้งคณะครูผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต)

ด้วยเมืองพัทยา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคลินิกกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาต่างๆ ที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นทักษะพื้นฐาน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ

โดยเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) และศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา, วอลเลย์บอล จัดอบรมที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา, ว่ายน้ำ จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) และเทควันโด จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 350 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Subscribe
Advertisement