เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปรับภูมิทัศน์พื้นที่เกาะลอยให้สะอาดตา

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 ที่บริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ และว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน

ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รัฐบาลได้ให้หน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามความเหมาะสม ในบริบทของพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดรอบพื้นที่สวนสาธารณะเกาะลอย บริเวณเกาะลอย และบนวัดเกาะลอย เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาดตาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ทำให้ประเทศไทยดำรงความเป็นไทยมาจนปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ด้านการดนตรี โดยเฉพาะในด้านวรรณคดี โดยเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

Subscribe
Advertisement