จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี และเมืองพัทยา จัดซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

(8 มี.ค.67) ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya ได้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง มีการตั้งศูนย์ ICP : Incident Command Post หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งมีนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานศูนย์บัญชาการฯ พร้อมกันนี้มีนายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี, อำเภอบางละมุง และเทศบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา และศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya โดยร่วมกับจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 200 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภทเป็นไปด้วยมาตรฐานที่ถูกต้อง และเพื่อสร้างเครือข่ายในรูปแบบบูรณาการการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นั้น

สำหรับในวันนี้เป็นการฝึกเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercises : FSX) โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya ศูนย์บัญชาการฯ จึงประกาศให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพล โดยมีนายกฤษณะ แก้วสว่าง ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ควบคุมและแนะนำวิธีการซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการอพยพเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

Subscribe
Advertisement