สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” นักท่องเที่ยวแห่ชมงานอย่างเนืองแน่น

ด้วยในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ในการนี้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ อนุรักษ์มรดกไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ อันจะเป็นพลังสำคัญ ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ ชายหาดพัทยากลาง

โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ที่บริเวณเวทีริมชายหาดพัทยากลาง ซึ่งมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง กล่าวแสดงความยินดี และนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้มีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณเวทีริมชายหาดพัทยากลาง

ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจัดนิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมการสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น 4 ภาค นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค และกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยที่สวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก

Subscribe
Advertisement