เมืองพัทยาจัดกิจกรรม “3 เดือน กู้คืนปอด เลิกบุหรี่เพื่อตนเองและคนที่คุณรัก”

        เมื่อวันที่ 16 ก.พ.67 เมืองพัทยา โดยฝ่ายบำบัดรักษาการติดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัด “กิจกรรม 3 เดือน กู้คืนปอด เลิกบุหรี่ เพื่อตนเองและคนที่คุณรัก” โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีดาบตำรวจจิณณะ สอนอุ่น ผู้บังคับหมู่งานจราจร เป็นวิทยากร

        ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนให้พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเมืองพัทยา พนักงานจ้างเหมาบริการ และประชาชนในเขตเมืองพัทยา เห็นความสำคัญของโทษ พิษภัยของบุหรี่ ผลกระทบ และความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อตนเองและบุคคลอื่น นำไปสู่การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้เกิดสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ สร้างจิตสำนึกไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะและเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเพื่อสร้างต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่
        สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดบุหรี่ จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้โปรแกรมการเลิก บุหรี่แบบกาย – จิต – สังคมบำบัด ตามคู่มือป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ จำนวน 12 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดการร่วมกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เมื่อเข้ารับการบำบัดครบตามโปรแกรม บุคคลที่เลิกสูบบุหรีได้ และเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ผ่านกระบวนการบำบัดบุหรี่ จะได้รับการติดตาม จำนวน 4 ครั้ง ใน 1 เดือน, 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
         นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดเขตสูบบุหรี่ ภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา จำนวน 1 จุด คือ บริเวณด้านข้างระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ฝั่งขาเข้า และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและประชาชนของเมืองพัทยา ให้ได้เห็นถึงพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และเพื่อเป็นแนวทางที่เอื้อให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่สามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการเลิกบุหรี่ เพื่อตนเองและคนที่คุณรัก ร่วมสร้างสังคมไร้ควันบุหรี่ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้ในอนาคตต่อไป..

Subscribe
Advertisement