เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไอทีร่วมสมัยและภัยไซเบอร์สำหรับคนสูงวัย” โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา

          เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุข รุ่นที่ 2 ในโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา “ไอทีร่วมสมัยและภัยไซเบอร์สำหรับคนสูงวัย” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
         สำหรับกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “ไอทีร่วมสมัยและภัยไซเบอร์สำหรับคนสูงวัย” ในวันนี้ จัดโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงเพลง, การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว เกมนันทนาการฐานกาย ทบทวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงสุขภาพองค์รวม” พร้อมทั้งทําแบบทดสอบ (Pre-test) ผ่าน Google Form, ทบทวนฟังก์ชั่นของโทรศัพท์มือถือและระบบคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ภัยไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุต้องระมัดระวัง, ทำแบบทดสอบ (Post-test) ผ่าน Google Form เชื่อมโยงสุขภาพองค์รวม สะท้อนการเรียนรู้ เจริญสติ นัดหมายและแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมกิจกรรมครั้งต่อไป
       ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา เป็นการจัดอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุข รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Better Pattaya ของนายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเป็น “Smart Senior” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทั้งด้านกาย จิต สังคม ปัญญา และมีความสุขในการดำเนินชีวิต โดยกำหนดจัดอบรมทุกวันอังคาร ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566-2 เมษายน 2567

Advertisement