เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมทำความสะอาด ในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

         เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ที่บริเวณวัดศรีมหาราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายปิยะณัฐ ทิมกระจ่าง และนายจักรสุทรรศน์ อนันทคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
        โดยภายในกิจกรรมได้มีการร่วมกันจัดเก็บขยะ ทำการถูพื้นและกวาดขยะ บริเวณศาสนสถาน เพื่อเป็นการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล ให้มีภูมิทัศน์สะอาดตาและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งสร้างเสริมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย

 

Advertisement