เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ซึ่มีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญปฏิบัติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมลันจึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เป็นภาพขนาด 8.25 × 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

 

Subscribe
Advertisement