เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.เมืองพัทยา เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. เมืองพัทยา โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการชมรม อสม. เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เป็นตัวแทนของคนในชุมชนโดย 1 คน รับผิดชอบ 15 หลังคาเรือน ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนได้ ดังนั้น อสม.จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนได้เรียนรู้สุขภาพของคนในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการสร้างผู้นำให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพภายในได้ด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งนี้เมืองพัทยา โดยสำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนทางด้านสุขภาพ จึงพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันเมืองพัทยามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 225 คน และในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ อสม. ประจำเดือน เพื่อแนะนำคณะกรรมการชมรม อสม. เมืองพัทยา พร้อมรับทราบบทบาทหน้าที่การดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกของ อสม. เมืองพัทยา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และการดูแลสุขภาพประชาชนเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Subscribe
Advertisement