เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย เยี่ยมคารวะและกระชับสัมพันธไมตรีกับนายกเมืองพัทยา พร้อมหารือข้อราชการเพื่อความร่วมมือในอนาคต

(1 เม.ย.67) เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Jean-Claude Poimboeuf เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และคณะ ประกอบด้วย Mrs.Carole JOSSE, Consul com. Virginie FONT, Interior Security Attache, Mrs.Phennapa TEVID, assistant of com.Font, Mr.Johan BROC, Scientific Attache และ Mr.Lionel de CONINCK, Press counsellor เพื่อเยี่ยมคารวะและกระชับสัมพันธไมตรี พร้อมหารือข้อราชการเพื่อความร่วมมือในอนาคต โดยมีนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา และนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ประเด็นการหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานโมโนเรล, โครงการโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของเมืองพัทยา, ความร่วมมือทางการศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสในพัทยา (EFIB) ตลอดจนกิจการกงสุลและความมั่นคงการพำนักของชุมชนชาวฝรั่งเศสขนาดใหญ่ และความร่วมมือกับตำรวจภูธร

โดยนายกเมืองพัทยาได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและประชาชนให้ความสนใจ ขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ซึ่งเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของเมืองพัทยานั้น เมืองพัทยามีรถสองแถว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการศึกษาระบบรถไฟรางเบา (Tram) แต่พบว่าระบบดังกล่าวไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่อาจจะทำให้ติดขัดด้านการจราจร จึงเลือกที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรล ซึ่งจะรองรับระบบขนส่งหลักจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ในอนาคต และในส่วนของโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสในพัทยา (EFIB) นั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ แต่หากทางคณะมีความประสงค์ที่จะติดต่อประสานงานต่างๆ เมืองพัทยายินดีประสานงานให้ได้เช่นกัน

ส่วนในเรื่องของความร่วมมือกิจการกงสุลและความมั่นคงการพำนักของชุมชนชาวฝรั่งเศสขนาดใหญ่ เมืองพัทยามีสมาคม/ชมรมต่างๆ ที่เป็นสมาคมชมรมของชาวต่างประเทศที่มาพักอาศัยในพัทยา ซึ่งมีการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ กับเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พร้อมกับมีการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว และตรวจคนเข้าเมือง อย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากมาท่องเที่ยวหรือพักอาศัยที่เมืองพัทยา

นอกจากนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการจัดทำแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การศึกษา รวมทั้งรับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อเข้าถึงประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกด้วย

Subscribe
Advertisement