กลุ่มจิตอาสา ประชาชน และนักเรียน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาสังคมและล้อมเขตเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองศรีราชา ชวนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ในหลวงรัชกาลที่ 10” ตามโครงการพัฒนาสังคมและล้อมเขตเมือง ประจำปี 2565 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย

           ซึ่งกลุ่มจิตอาสา ประชาชน และนักเรียน นำโดยนายประภัส เจริญสันติสุข และนางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาความสะอาดในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมแรงร่วมใจกันทำกันพัฒนาทำความสะอาด เพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์สะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่เมืองศรีราชา

Advertisement