เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2565

           เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการปรองดองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง
         โดยภายในพิธีฝึกอบรมได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม บรรยายให้ความรู้ แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตามคำสอนของพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม นำเสนอวิสัยทัศน์จิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

          โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำโดยพันเอกมงคล นามจิตร รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Advertisement