ชลบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาคาร โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีใจความดังนี้
           ข้าพระพุทธเข้า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าส่วนราชการกล่าวชื่อตนเอง) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยืดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป

Advertisement