เมืองพัทยาจัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี เพิ่มทักษะแก่ อสม.เมืองพัทยา

            (21 ก.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา แถลงนโยบาย Better Pattaya ด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทักทาย พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายวุฒิธร แสงอุไร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมนายทรงวุฒิ เจริญจิตต์ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เข้าร่วม

          ภายหลังการแถลงนโยบาย ได้มีการพูดคุยแผนการดำเนินงานในภาพรวม กิจกรรมการอบรมวิชาการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีบาดแผล” และกิจกรรมนันทนาการแก่เจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยา โดยมีนางปุณณภา ทองพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานจากกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี จัดโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับชนิดของบาดแผล และวิธีการทำความสะอาดบาดแผลทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียก รวมถึงการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้กับเจ้าหน้าแก่ที่ อสม.เมืองพัทยา

           นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับในเรื่องคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขนั้นเมืองพัทยาได้มีนโยบาย “หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน” ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมถึงให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคนในชุมชน โดยปัจจุบันยังได้ปรับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพัทยา ที่ขยายความครอบคลุมทั้งคนในพื้นที่ไปจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วย

Advertisement