องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ เมืองพัทยา

          (11 ก.ค.65) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 ได้จัดการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 3 โดยมีพลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคหิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
         สำหรับการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ฯ (Working Committee Meeting : WCM) จะจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21
อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
         สำหรับประเด็นในการหารือของการประชุม มี 2 ประเด็น ได้แก่ ร่างญัตติเพื่อหารือเรื่องที่สำคัญที่จะบรรจุในธรรมนูญสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน และหารือร่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในห้วงของการประชุม ที่มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
         สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน (Veterans Confederation Of ASEAN Countries : VECONAC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเหยื่อสงครามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคแห่งนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยกันผลักดันให้สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคมอาเซียนสืบไป

Advertisement