ปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” ได้คะแนนขาดลอย รอ กกต.รับรองอย่างเป็นทางการ เตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาได้ทันที

         ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง จึงมีมติให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 ออกเสียงลงคะแนน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยที่ 20 ออกเสียงลงคะแนน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
       โดยผลการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ในครั้งนี้ ปรากฎว่านายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 14,482 คะแนน ตามมาด้วยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,524 คะแนน ส่วนนายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้คะแนน 8,774 คะแนน และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน
         อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาต้องนำผลการนับคะแนนที่ได้ ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการต่อไป

Advertisement