รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์

         เมื่อวันที่ 28 พ.ค.65 ที่ห้องสมุดพอเพียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร และนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน กิจกรรมฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์ โดยมีนายเอกชัย สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงาน
           สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ เพราะในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและโลกอุตสาหกรรม อีกทั้งจังหวัดชลบุรีนั้นยังเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมากในอนาคต

           ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์จึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งครั้งนี้ได้มีครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

Advertisement