วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีต้อนรับเปรียญธรรม 6 ประโยคและเปรียญ 9 ประโยค

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ท่านเจ้าคุณพระราชสารโสภณ อนันต์ ธัมมโชโต รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 3 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 6 รูป โดยมีนายสุรัตน์ เมฆะวรางกุล ประธานฝ่าฆราวาส เข้าร่วมพิธี
         ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษา และการทำความเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี ที่พระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก การศึกษาภาษาบาลีจึงถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ เพื่อป้องกันมิให้พระพุทธพจน์คลาดเคลื่อน
           ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ ที่ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรม และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สอบได้เปรียญธรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค

Advertisement