เมืองพัทยารวมพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนชาวพัทยาผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

        เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนชาวพัทยาที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้มีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมรวมพลังรณรงค์การเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้
         โดยศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า เมืองพัทยานับว่าเป็นเมืองที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ที่ส่วนใหญ่ที่แรกที่จะนึกถึงเมื่อมาประเทศไทยนั่นก็คือ “เมืองพัทยา” ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลที่สวยงาม ความมีน้ำใจและรอยยิ้ม สิ่งดีงามเหล่านี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวเมืองพัทยา ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาปกป้องดูแลรักษา ดังนั้น การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 จึงเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่มีการว่างเว้นจากการเลือกตั้งเมืองพัทยามาถึง 10 ปี ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยาจะออกมาตัดสินเลือกคนดี คนที่เข้าใจเมืองพัทยา คนที่จะมาปกป้องรักษาเมืองพัทยา ตลอดจนดูแลชาวเมืองพัทยาให้อยู่อย่างมีความสุข ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งการกำหนดอนาคตเมืองพัทยาอยู่ที่มือท่าน ขอให้พวกเราออกมารวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง เพื่ออนาคตของเมืองพัทยา ร่วมพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกัน
          ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ซึ่งเมืองพัทยานั้นเว้นว่างจากการเลือกตั้งมาถึง 10 ปี จึงถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศักดิ์ศรีของชาวเมืองพัทยาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาที่สำคัญยิ่งในการเลือกตั้งผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองพัทยา พัฒนาเมืองพัทยาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
         พร้อมกันนี้เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ร่วมกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เมืองพัทยาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และขอขอบคุณพลังมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้มารวมพลังกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกัน
       สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครู-นักเรียนของเมืองพัทยา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเมืองพัทยา เครือข่ายพันธมิตร และภาคเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา เซ็นทรัลมารีน่า และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เข้าร่วม รวมจำนวนกว่า 500 คน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนร่มบิน (พารามอเตอร์) จำนวน 10 ลำ จากสนามบินหนองปรือ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Advertisement