เทศบาลเมืองศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 เม.ย.65 ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
         โดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ว่า ตนเองจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีราชา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

          รวมถึงให้คำมั่นว่าที่จะนำพาข้าราชการในสังกัดทุกคนให้ปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

Advertisement