เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหลักวิชาการ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มี.ค.65 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
           เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ อันเนื่องมาจากภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชน
           ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองศรีราชา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนท้องถิ่นของตนเพิ่มมากขึ้น เป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีจำกัดให้สามารถปฎิบัติงานแทนกันได้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 รวม 5 วัน

Advertisement