เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคให้องค์กรการกุศลในพื้นที่อำเภอบางละมุง

           นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ และกิ่งกาชาด ร่วมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอบางละมุง มอบเครื่องอุปโภคให้แก่องค์กรการกุศล 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตั้งอยู่เลขที่ 105 ม.3 ต.หนองปรือ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่เลขที่ 285/103 ม.5 ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 384 ม.6 ต.นาเกลือ โดยมีผู้ปกครองของสถานที่ต่าง ๆ เป็นตัวแทนรับมอบ
          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ถือเป็นหน่วยงานผู้แทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทช่วยเหลือสังคมในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” โดยดำเนินการขับเคลื่อน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และท้องที่ทั่วไป รวมถึงในชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement