คณะกรรมาธิการการปกครองจัดโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) และมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิด19)

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ลานกิจกรรมร้านมองเฮียร์-คาเฟ่ และครัวบ้านลุงดำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเ ขต 7 จังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมาธิการการปกครอง พร้อมด้วยนายเกียรติภูมิ ม่วงหวาน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกรรมาธิการการปกครอง นางสาวชุติปภา ทะสะภาค ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการปกครอง และนายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการปกครอง เปิดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ และรับเรื่องร้องเรียน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
          ซึ่งการจัดสัมมนาของภาครัฐและคณะกรรมาธิการการปกครองครั้งนี้เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีการระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย องค์กรอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคสายพันธุ์โคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นการระบาดใหญ่ ในประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศ เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรีลงความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตราชอณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทยมาตรา 55 ได้กำหนดว่า รัฐบาลต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการจากสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการให้บริการสาธารณสุข ต้องครอบคลุมและส่งเสริมสุขภาพการคุ้มครองและป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐบาลต้องพัฒนา บริการสาธารณสุข ให้มีสุขภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           จึงเป็นโอกาสอันดี จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นบทบาทสำคัญ ที่ประชาชนจะได้สัมผัสข้อมูล เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเอง ห่างไกลโรคติดต่อ และรับรู้ถึงราชการของภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ หรือนำเสนอภาพปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อโรคครั้งนี้ในพื้นที่ และเป็นช่องทางการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน รวดเร็วเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแนวทางต่อไป

Advertisement