เมืองพัทยาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาพื้นที่ “เขาพัทยา” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา

         วันที่ 15 ก.พ.65 ที่ห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะไซมิส พัทยา จ.ชลบุรี นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
          สำหรับการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผล
การดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยแนวคิดการออกแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ ได้ผนวกแนวคิดจากผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยา
“New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021” ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดการประกวดและประกาศผลไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขาพัทยาอย่างเป็นรูปธรรม
           นายบุญเทียน จันสุข กล่าวถึงความสำคัญของโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีคุณค่าทางธรรมชาติ รักษาพื้นที่สีเขียวแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองพัทยา เป็นสถานที่พักผ่อน นันทนาการ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เมืองพัทยามีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
          รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ที่มุ่งส่งเสริมบทบาท อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทุกส่วนของพัทยา เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน

Advertisement