ชลบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธรรมยุติกนิกาย) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
           วันมาฆบูชา หรือเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาตในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐ แก่พระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมให้ ร่วมกันน้อมนำหลักพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในวันมาฆบูชามาสู่การปฏิบัติ โดยละเว้นความชั่ว ไม่ทำบาปทั้งทางกาย วาจา และใจ การทำความดี การทำจิตใจให้บริสูทธิ์ การทำจิตให้เป็นสมาธิ ก่อให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งทำให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
            สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธรรมยุติกนิกาย) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชารจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเจริญพุทธมนต์ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน การจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยาธรรม ระดับจังหวัดต่อไป
           ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา การลด ละ เลิก อบายมุข และการสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรมจริยธรรม โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทาง เนื่องในวันมาฆบูชา และในโอกาสต่อๆ ไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมใจปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมศาสนา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา กระทำความดี ละเว้นความชั่วโดยปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง พกเจลล้างมือ และดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล เพื่อความสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสืบต่อไป

Advertisement