สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สานต่อดูแลบริหารจัดการโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้คนรักสุขภาพเข้าใช้บริการ

           หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการทุ่มงบประมาณ 9,000,000 บาท ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ตั้งแต่แยกทัพพระยาไปทางท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้มีการก่อสร้างลานกีฬา อาทิ ลานบาสเกตบอล ลานเอ็กซ์ตรีม ลานฟุตซอล ลานแอโรบิค สนามตะกร้อ และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 2 ตัว ทั้งนี้ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
           ล่าสุดเมืองพัทยาได้มีการประชุมหารือการบริหารจัดการลานกีฬา ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณใต้สะพานลอยข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือและกำหนดรูปแบบการใช้ลานกีฬาดังกล่าว
         โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบการดูแลลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเปิดให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา เป็นผู้เปิด-ปิดลานกีฬาให้กับประชาชนมาใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งกำหนดเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึงเวลา 21.00 น. ส่วนสำนักการศึกษา มีหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าว
          ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬาต่างๆ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ความสะอาดภายในลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พร้อมได้กำหนดกฎเกณฑ์การใช้สนามในบางประเภทกีฬา ให้เมืองพัทยามีการจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการการใช้สนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย

Advertisement