รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”

           พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติล กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ไตรมาส 1 “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” ณ อาคารที่พักอาศัยหมายเลข 1 (แฟลต 1) บ้านพักข้าราชการใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสนองนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือและกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและผู้พักอาศัย เกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบ ต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ
        นาวาเอกหญิง นงลักษ์ สิงหโกวินท์ ในนามของ คณะอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่ 3 กองทัพเรือ ได้กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาว่า เพื่อสนองต่อนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ข้อที่ 7 ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพัก ข้าราชการกองทัพเรือ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ เพื่อให้โรงพยาบาลมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วยอยู่เสมอ และเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่พักอาศัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
        พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติล กรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน จะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยให้ดำเนินการจัดการ เรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักของหน่วยราชการและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดี ของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง
และยังได้กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. ของกองทัพเรือ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบ ต่อที่พักอาศัยของตนเอง ปลูกฝังให้มีจิตใจรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีจิตสำนึกในความมีวินัย ความเคารพในกฏระเบียบของทางราชการ และปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร และการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน
            และภายหลังจากเปิดกิจกรรม อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ร่วมปลูกต้นกันเกรา รวมถึงให้ผู้บริหารของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมปลูกพันธ์ไม้ต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและผู้พักอาศัย เกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ ณ อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ต่างๆ ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Advertisement