นายกเมืองพัทยาประชุมหารือปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับทราบข้อมูลหาความจำเป็นเร่งด่วน สร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับสถานพยาบาลท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในฐานะผู้บริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อรับทราบข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองพัทยา
         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้ดำเนินนโยบายหลักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาประชาชนผู้ได้รับความเจ็บป่วยให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างรากฐานที่ดีทางสังคมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในหมู่ประชาชน
         ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเมืองพัทยาเกิดปัญหาความทรุดโทรมของสถานที่ สภาพโดยรวม ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ต้องเสื่อมสภาพไปตามเวลาและการใช้งาน รวมทั้งการบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน หลังกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์รายใหม่เข้ามารับหน้าที่ดูแลแทนรายเก่าที่หมดสัญญาไป จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนหาแนวทางปรับปรุงและจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยาต่อไปด้วย
        อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้ให้ข้อมูลในส่วนของความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางโรงพยายาลเมืองพัทยาต้องการอยู่ ณ ขณะนี้ อาทิ ในส่วนของเรื่องอาคาร สถานที่ ที่ต้องเตรียมเรื่องการส่งมอบการดำเนินการ รวมถึงระยะเวลา และการดูแลรักษา เรื่องยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องดูรายละเอียดของข้อมูลสต๊อกในปัจจุบัน การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการบริหารจัดการในอนาคต เรื่องบุคคลากร ให้มีปริมาณที่เพียงพอและทดแทนตำแหน่งที่ขาดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเรื่องแนวทางการซ่อมแซมปรับปรุงหอพักแพทย์ให้มีสภาพพร้อมใช้ หลังเกิดการชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

Advertisement