สภาเมืองพัทยาเห็นชอบจ้างเหมาเอกบริหารจัดการ รพ.เมืองพัทยา อายุสัญญา 1 ปี วงเงิน 50,000,000 บาท

             ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
            นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักการสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยามีความประสงค์ขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 8 กรณีที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์สะสมไว้จำนวนมาก เมืองพัทยาอาจพิจารณานำเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการสาธารณสุขด้านอื่นได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในขณะนั้น
             ทั้งนี้จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และคงเหลือสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเสนอเป็นโครงการและได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และต้องได้รับอนุมัติจากสภาเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินในบัญชีเงินฝากทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 236,618,715 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมถึงเงินที่ค้างจ่ายไว้จำนวนหนึ่งซึ่งขอใช้ไว้และยังไม่ได้เบิก-จ่าย โดยเป็นเงินสมทบและเงินสะสมตั้งแต่เปิดโรงพยาบาล พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน จึงขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 50,000,000 บาท โดยการจัดจ้างจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ของเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
            ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)

Advertisement