ส่วนควบคุมโรคติดต่อเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SSRT (มีคลิป)

          (3 มี.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารรณสุขเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางวัชธรี ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อไปถ่ายทอดให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านนวดแผนไทย และห้องพัก ที่อยู่ในชุมชน ได้รู้จักการป้องกัน ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อโรค เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดหาสบู่เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ในบริเวณประตูทางเข้า ห้องสุขา บริเวณเคาเตอร์เป็นต้น
           อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง และดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต้ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษชำระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษชำระในห้องสุขา ควรใช้ถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค และควรตรวจคัดกรองคนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement