ภาคการท่องเที่ยวเตรียมชง 16 ปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว ต่อ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสจะเดินทางลงพื้นที่ดูงานด้านการท่องเที่ยวพัทยา หวังพัฒนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้มีความยั่งยืน (มีคลิป)

            ​วันนี้ (27 ธ.ค.62) ที่ โรงแรมฟลิปเปอร์ เฮ้าส์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมร่วมองค์หารือปัญหาอุปสรรค เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ตัวแทนชุมชน และตัวแทนขนสงมวลชนในเมืองพัทยา เข้าร่วมเสนอปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง

             โดยในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยวร่วมกันเสนอปัญหาการและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อให้รัฐบาลช่วยผลักดันและส่ง เสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมภาคการท่องเที่ยวได้มีการเสนอประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวม 26 ประเด็น อาทิ 1. ปัญหาการเก็บข้อมูล จำนวน/รายได้/ค่าใช้จ่าย จากการท่องเที่ยวที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด 2. ปัญหาค่าเงินบาท และคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้าน 3. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดการวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว 4. มาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 5. ปัญหาโรงแรมไม่มีใบอนุญาต สถานประกอบการบางส่วนยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แนวทางแก้ไข – จัดตั้งจุดบริการ One-Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ – ตรวจสอบรายละเอียดยืนยันสถานที่เข้าพักของนักท่องเที่ยวตั้งแต่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง – สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการเฉพาะโรงแรม/สถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และการนิรโทษกรรม 6. ปัญหาโรงแรมไม่มีใบอนุญาต 7. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 8. การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9. ระบบการขนส่งสาธารณะ และเส้นทางท่องเที่ยว 10. อุปสรรคการจดทะเบียนสถานประกอบการเนื่องจากติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 11. การจัดมาตรฐานระดับดาวของโรงแรมสถานประกอบการ 12. ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและ 13. ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 14. เทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Last minute deal ทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวได้ยาก 15. ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวในไทยสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และ16. ภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านเห็นความสำคัญและมีมาตรการ Subsidy เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ แนวทางแก้ไข – เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น

(ชมคลิป)

Advertisement