สาธารณสุขอำเภอบางละมุงจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนระดับอำเภอ หวังพุ่งสู่เป้าหมายลดการตาจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร (มีคลิป)

           (18 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ว่าที่ร้อยตรี พุฒิสิทธิ์ โชติสิรวโรทัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการจราจรทางถนนระดับอำเภอ ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
              สืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งในขณะนี้พบว่าประชาชน มีการใช้รถ ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนหลวงสายต่างๆ หนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี 2562 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รายงานว่า อำเภอบางละมุงมียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 268 คน ผู้บาดเจ็บจำนวน 12,127 คน

             ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ลดความสูญเสียลงจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด จึงจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนฯ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปี 2563 มีเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
           โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการจัดการข้อมูล มาตรการป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล ให้เชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศปถ.อำเภอ ร่วมกับกลไกระบบสุขภาพอำเภอ ซึ่งเป็นระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ ร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านการจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่กระบวนการป้องกัน มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน

(ชมคลิป)

Advertisement