44 ชุมชนเมืองพัทยา ร่วมจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563 ลดการพึ่งพิงภายนอก นำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

           (13 ธันวาคม 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาชนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในการจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้
              สำหรับการจัดทำแผนชุมชน เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมพัฒนาความต้องการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดแนวทางและกิจกรรมที่ยึดหลักพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก นำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และเอาชนะความยากจน ยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนตามโครงการสร้าง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการศึกษา, ด้านการเมืองการปกครอง, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            ซึ่งในการจัดทำแผนชุมชนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการเขียนแผนจากชาวบ้านนุชมชน ดังนั้นชุมชนทุกชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเขียนแผนชุมชนในวันนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด
Advertisement