ทีเส็บ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ (มีคลิป)

            (12 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ โดยมี ผศ.ดรพีรดร แก้วลาย หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการฯ ซึ่งรวมถึงขอบเขตของโครงการ เป้าหมายของโครงการฯ ลักษณะการดำเนินงาน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับโครงการฯ ทั้งในประเด็นรูปแบบของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง และแนวทางการพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวลเพื่อสรุปรูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป
          ในส่วนของสาระสำคัญของโครงการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลาด และความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่ข้างเคียงที่มีศักยภาพในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, คู่แข่งขันในประเทศและภูมิภาค, ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะสมกับตลาด และพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติ ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะสมกับตลาด รวมไปถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เสนอความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม และมีการแยกกลุ่มเพื่อทำการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งช่วงหลังวันจัดงานผู้เข้าร่วมงานสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับคณะทำงานได้ภายหลัง
           ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการจำนวน 50 คน โดยเป็นตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนจากพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพ 5 จังหวัดประกอบด้วย จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์

(ชมคลิป)

Advertisement