ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่นปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ (พัทยาก็มีนา) ครั้งที่ 9 พ.ศ.2562

           (6 ธันวาคม 2562) ตามที่สภาตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” เนื่องในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนั้นได้เลือนหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนานั้นมีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจากจำนวน ชาวนาที่ทำนานั้นมีอายุมากขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้วิถีชีวิตแบบตั้งเดิมนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการทำนานั้นยังถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญ เพราะอาหารหลักของคนไทยนั้น คือ ข้าว ทำให้อาชีพทำนาจึงสมควรแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ และร่วมกันถ่ายทอดวิถีการทำนาให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้
            ดังนั้น สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล และท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล จึงได้ตระหนักถึงปัญหาควาเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ(พัทยาก็มีนา) ครั้งที่ 9 ในรูปแบบของกิจกรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีและการร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองปลาไหลท่องเที่ยวโดยชุมชมตำบลหนองปลาไหล พี่น้องชาวหนองปลาไหล กลุ่ม/ องค์กรเมืองพัทยา และชุมชนใกล้เคียง ร่วมงานอย่างคับคั่ง

Advertisement