เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก มอบรางวัล โครงการ EEC แสควร์ ประจำปี 2562 โรงเรียนพานทองสภาชูนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

          (26 ต.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการ EEC สแควร์ ประจำปี 2562 ที่โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ โดยมีเหล่าบรรดาโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้เป็นจำนวนมาก
            สำหรับโครงการ EEC สแควร์ ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก 15 โรงเรียนนำร่อง ทั้งครูที่ปรึกษาและเยาวชน ตลอดจนคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาโครงการ ที่ร่วมกันสร้างต้นแบบการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ซึ่งโครงการ EEC สแควร์ เริ่มต้นมาในปี 2562 ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก และโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม และประกวดโครงการการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับการตอบสนองต่อการขยายตัวในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม
             ซึ่งโครงการ EEC สแควร์ ได้เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยเยาวชน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 15 โรงเรียน โดยเยาวชนทั้ง 15 โรงเรียน จะได้เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเป็นนักสิ่งแวดล้อม และจากการจัดค่ายฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเยาวชนเข้าค่ายฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ ก่อนที่คณะกรรมการของโครงการจะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ พร้อมประเมินผลงานการ ทั้งนี้ผลคะแนนมาจากการลงพื้นที่และคะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน พบว่ากลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ประจักษ์ 3 อันดับ ได้แก่ ชนะเลิศโรงเรียนสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการรณรงค์สู่ชุมชน อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจระบบนิเวศน์ และชุมชนบริเวณชายหาดสุชาดา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการเก็บขยะชายหาด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาด อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โดยกลุ่มเยาวชนได้ใช้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย สอดแทรกให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
             อย่างไรก็ตามเยาวชนจากโครงการ EEC สแควร์ ทั้ง 15 กลุ่ม คือต้นแบบกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และในปี 2563 โครงการ EEC มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเติบโตไปกับเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

Advertisement