ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการสร้างพลังเยาวชนต้นกล้าแกนนำต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

            เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตําบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พลังเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด” ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเลิศปัญญา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบในครั้งนี้
                นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการของโลก ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่เริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง จากระบบรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มลดลงแต่กลับพบว่าผู้เข้ารับการรักษาบำบัด เป็นเยาวชนอายุ ระหว่าง 15 ถึง 24 ปี มีสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยที่ดำเนินชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ใฝ่หาความรู้ อยากเห็น อยากลองของใหม่ รักพวกพ้อง รักเพื่อน เชื่อเพื่อน มองหาแบบอย่าง เพื่อดำเนินรอยตามทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น ทำให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้และติดสารเสพติดนั้น ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์มีความห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ พลังเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีทัศนคติในการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
             นายศุภชัย นิ่มอนงค์ กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสำคัญคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ที่ได้รับอิทธิพลและผลกระทบมากที่สุด หากเด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันและขาดการอบรมเลี้ยงดูชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ก็อาจทำให้ค่านิยมทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม ทดลองใช้ และติดสารเสพติด เกิดปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมกันบูรณาการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้เข้าใจและสัมผัสปัญหามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย โดยเป็นผู้ช่วยแจ้งเตือนเพื่อนๆ ให้รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งช่วยแจ้งผู้ปกครอง ครอบครัว ครู และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

Advertisement