สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้คนพิการ “สิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง

              ( 28 มกราคม 2562) วันนี้ ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยมีคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมในการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสำคัญในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฏหมาย และตอบสนองความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท สร้างสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการสร้างพลังอำนาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และการมีงานทำ กีฬา และ การท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม เมืองพัทยาจึงได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะยกระดับให้เป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติแลนานาชาติในอนาคต จึงได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และได้จัดทำข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง “ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ.2553 ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement