บ.ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี ลงนามความร่วมมือตัวแทนกรมพาณิชย์ เดินหน้าส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภคจากชลบุรีไปยังประเทศจีน

             เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีนายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐฯ และ บริษัท นิวสเปซ์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด โดยนายกริชวัฒน์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท นิวสเปซ์ฯ และมีสักขีพยานร่วมในการลงนาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
นางสาวสุพรรณี อัญชลิพงษ์ ผู้บริหารระดับสูง (ไทย)ประจำสำนักงานผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลการซู่ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มณฑลการซู่ ถือเป็นเขตปกครองพิเศษอันดับที่ 8 ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอำนาจเต็มในการบริหารงาน และปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีความต้องการในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยจำนวนมาก อาทิ สินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรไทยมีการพัฒนาฝืมือและเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น สำนักงานตัวแทนฯ จึงเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนมณฑลการซู่ ในการเจรจาทางการค้าเพื่อลดความซับซ้อนในการค้าระหว่างประเทศ และในอนาคตเชื่อว่าข้าวไทยจะเป็นสินค้าอันดับต่อไปที่จะมีการนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีนอีกด้วย
            ขณะที่นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชลบุรีไปตลาดต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชลบุรี ด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและหาตลาดทั้งในและนอกประเทศให้กับผู้ประกอบการแล้ว บริษัทประชารัฐฯ ชลบุรี ยังมีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคู่ค้ากับ บริษัท นิวสเปซ์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงรายเดียวจากกรมพาณิชย์มณฑลการซู่ ในการเป็นตัวแทนการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไทยไปยังมณฑลการซู่ ทำให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก จังหวัดชลบุรี จะมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น  ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการใน จังหวัดชลบุรี สามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งบริษัทประชารัฐฯ ชลบุรีถือเป็นแกนนำหลักในการเดินหน้าค้าขายผ่านมาภาครัฐ ซึ่งมีความชัดเจน ที่สำคัญยังทราบว่าในอีกหลายมณฑลของประเทศจีน ยังมีความต้องการสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการไทย สามารถขายสินค้าผ่านภาครัฐของจีนได้ ก็เชื่อว่าจะทำให้ในอนาคตสินค้าที่ส่งไปขายจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
Advertisement